Neuropsykiatriska funktionshinder-NPF
ADHD, ADD och DAMP


ADHD är ett samlingsnamn som omfattar ADD och DAMP.

 • ADD är ADHD utan hyperaktivitet, med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.
 • DAMP är ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder). DCD kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem.

Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

Hur märker du att du har ADHD?

ADHD yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. Svårighetsgraden och typen av problem varierar från person till person, här kan du läsa om några av de vanliga kärnsymptomen.

Uppmärksamhetsproblem

Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av.

Impulsivitet

Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet.

Överaktivitet

Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem.

En del personer med ADHD har bara ett av kärnsymtomen medan andra har flera. Personer med DAMP (ADHD+DCD) har dessutom problem med motorikkontroll och ibland perception. Hos personer med ADD saknas överaktiviteten helt. De har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt.


ASD/ASPERGERS SYNDROM

Diagnosen Aspergers syndrom har sedan 2015 tagits bort som separat diagnos ur diagnosmanualen DSM-5. Aspergers Syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder).

ASD – Nytt samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser

Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM-5. Det har pågått många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla. Forskare har funnit att det inte finns vetenskapligt stöd för att de autismdiagnoser som finns idag, verkligen är olika tillstånd/diagnoser. Istället tänker man nu att det rör sig om samma svårigheter och att allt ryms inom begreppet Autism, men att olika individer fungerar olika inom detta spektrum. När samlingsdiagnosen ASD ställs så ska följande alltid specificeras:

 • Om diagnosen är med eller utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.
 • Om diagnosen är med eller utan samtidig nedsatt språklig förmåga.
 • Om diagnosen är förenad med känt medicinskt eller genetiskt tillstånd eller känd miljöfaktor.
 • Om diagnosen är förenad med annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse – såsom psykisk ohälsa eller beteendestörning.

Även om Aspergers syndrom försvinner i och med diagnosmanualen DSM-5, så kommer de som redan fått diagnosen att behålla den. Därför kommer Attention den närmsta tiden använda sig av det dubbla begreppet ASD/Aspergers syndrom.

Symptom på ASD/Aspergers syndrom

ASD/Aspergers syndrom  innebär att man har varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och interaktion i ett flertal olika sammanhang. Diagnosen innebär också att man ofta har begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Det kan ta sig uttryck i oflexibel fixering i rutiner och starkt begränsade intressen. Det är också vanligt att personer med ASD/Aspergers syndrom är känsliga för olika sinnesintryck – såsom ljud, ljus, lukt och beröring. Symptomen för ASD/Aspergers syndrom – och graden av symptom – varierar från individ till individ, men typiska egenskaper hos personer med diagnosen kan vara:

 • Svårigheter i kontakten med andra människor
 • Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid
 • Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra
 • Bristande motorik
 • Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar
 • Säregna eller ovanliga sinnesintryck

Många är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar/tvångshandlingar, depressioner eller fobier. Men ASD/Aspergers Syndrom innebär inte bara problem. I rätt miljö kan många av de egenskaper som är vanliga hos personer med diagnosen vara en tillgång. Till exempel stor uthållighet och ovanligt god koncentrationsförmåga .

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig genom upprepande reflexliknande rörelser och läten som kallas tics.

Det är delvis ärftligt och ofta kombinerat med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är vanligt att symptom på till exempel ADHD eller OCD visar sig först och att de drabbade även lider av dyslexi, ångest eller depression.

Många förknippar Tourettes syndrom med ofrivilliga utbrott av fula ord eller socialt opassande kommentarer. Till exempel könsord, avföringsord eller sexuella anspelningar. Det kallas koprolali och har en fysisk motsvarighet som heter kopropraxia och visar sig genom obscena gester.

I själva verket är det långt ifrån alla som har Tourette som utvecklar koprolali eller kopropraxia. Det går inte att förutsäga vilka som kommer att drabbas men de som drabbas mår ofta mycket dåligt.

Symtom på Tourette

Symtomen på Tourettes syndrom visar sig vanligtvis kring sjuårsåldern, men kan debutera både tidigare och senare.

Det brukar börja med tics i ansiktet såsom överdrivna blinkningar, ryckningar och grimaser som ofta flyttar sig till halsen, skuldrorna och överkroppen. Andra tidiga symtom brukar vara ryckningar i en arm eller ett ben.

De vokala ticsen debuterar vanligtvis senare. I början uppträder de ofta som ”normala” snusningar och harklingar, men utvecklas sedan till ljud, läten och ibland ord eller hela meningar. Det är typiskt att ett symtom avlöses av ett annat och att symtomen ökar och minskar i styrka i olika perioder. Hos de som har flera neuropsykiatriska diagnoser är det vanligt att symtom på ADHD eller OCD märks före symptomen på Tourette.

Diagnoskriterier för Tourettes syndrom

 • Både multipla motoriska och en eller flera vokala tics har förekommit så länge tillståndet varit aktuellt,
  men inte nödvändigtvis samtidigt.
 • Dessa muskelrörelser eller ljud förekommer antingen:
  a) många gånger varje dag (ofta i serier)
  b) nästan varje dag
  c) periodvis under längre tid än ett år
 • Tillståndet orsakar stort lidande eller kraftigt nedsatt social-, arbetsmässig- eller annan förmåga.
 • Tillståndet ska ha uppträtt före 18 års ålder.
Språkstörning


Vid språkstörning är personens språkförmåga påtagligt nedsatt. Språkstörningen kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder. Det är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika individer.

Personer med språkstörning kan trots en bra hörsel behöva stöd att förstå och tolka språklig information. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad. Språkstörning kan anges i olika grader från lätt till mycket grav. En grav språkstörning innebär omfattande svårigheter att förstå och/eller göra sig förstådd.

Språkstörning kan förekomma med andra funktionsnedsättningar, men definieras av att det är personens mest framträdande funktionsnedsättning. Vid flerspråkighet uppträder en språkstörning i båda språken.

En språkstörning kan påverka olika områden

Förmåga att motta och hantera språkljud samt uttal, fonologi

Gäller språkljud och hur de kombineras, talets rytm och melodi. Fonologisk förståelse kan gälla förmågan att skilja mellan olika språkljud eller att dela upp ett ords ljuddelar.

Ordförståelse och ordproduktion, semantik

Gäller ordets betydelse och framplockning av ord. Semantisk förståelse innebär bland annat att kunna koppla en viss sträng av språkljud till en bestämd betydelse och att känna igen ord och relatera till överordnade begrepp.

Språkförståelse och språkproduktion på satsnivå, grammatik

Gäller ordböjning, småord och satsbyggnad. Grammatisk förståelse är att kunna tolka svåra meningar, till exempel satser med omvänd ordföljd eller bisatser.

Situationsanpassad språkförmåga, pragmatik

Den pragmatiska språkförmågan handlar om att kunna anpassa sin språkanvändning till situationen. Till exempel genom att hålla en röd tråd när man berättar, att växla repliker på ett smidigt sätt, att ge lagom mycket information, att kunna forma en serie yttranden till en sammanhängande enhet och att förstå det underförstådda i språket. Här ingår även blickbeteende, gester och mimik.

Språkligt arbetsminne

Även tillräckligt språkligt arbetsminne är sannolikt en kritisk faktor för språkinlärning, det vill säga förmåga att i stunden hinna behålla och bearbeta den språkliga information man hör.


Relaterade tillstånd

Attention är inte bara inriktat på neuropsykiatriska diagnoser. Vi välkomnar alla som känner igen sig i våra kärnsymptom och har haft dessa sedan barndomen.

Dyslexi

Det är vanligt att personer som har NPF också har läs- och skrivsvårigheter. Ibland kan det bero på problemen med koncentration, uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet, men det kan också bero på att personen har dyslexi.

Personer med dyslexi har svårt att känna igen och tyda ord. Några vanliga symtom är att man kastar om bokstäver i ord, vänder på ord så att de hamnar baklänges (t.ex. ordet ”som” blir ”mos”), och att man spegelvänder bokstäver och siffror. Det är också vanligt att man svårt att komma ihåg det man läst.

Dyslexi har inget med intelligens att göra. Det kan inte botas, men med rätt hjälpmedel och särskilt stöd i skolan kan det bli mycket lättare att leva med dyslexi. Att läsa mycket eller lyssna på ljudböcker brukar förbättra förmågan att läsa och stava.

Dyskalkyli

Dyskalkyli är matematiksvårigheter som beror på brister i det grundläggande matematiska tänket.

En annan beteckning är specifika räknesvårigheter. I det medicinska klassifikationsystemen som används internationellt anges att dyskalkyli ska innebära brister i förmågan när det gäller basala räknefärdigheter som t.ex addition och subtraktion.

NLD – Nonverbal Learning Disorder

NLD, är ett neuropsykologiskt tillstånd snarare än en diagnos.

Tillståndet utmärks av att personerna har god språklig förmåga samtidigt som de har problem inom flera icke-språkliga områden, såsom perception eller motorisk koordination. NLD förekommer hos barn med Asperger, ADHD och utvecklingsstörning.

Tvångssyndrom – OCD

Tvångssyndrom, även kallat OCD (Obsessive Compulsive Disorder) är en vanlig funktionsnedsättning som drabbar minst två procent av befolkningen. Symtomen är tvångstankar och tvångshandlingar.

Tvångstankar kan beskrivas som ihållande, inkräktande tankar och fantasier som ger upphov till ångest, oro eller äckelkänslor. Till exempel ”tänk om jag orsakar en brand” eller ”tänk om jag slänger bebisen i golvet”.

Tvångshandlingar är ritualer som utförs för att dämpa ångest eller för att förhindra att något hemskt ska inträffa. Det kan handla om att vidröra saker på ett systematiskt sätt eller att genomföra upprepade kontroller av exempelvis spisplattor eller vattenkranar.

Orsakerna till tvångssyndrom är inte helt kända, men forskning tyder på att signalsubstansen serotonin spelar en viktig roll. Inte bara överskott eller brist på serotonin utan snarare störningar i samspelet mellan olika nervbanor där serotonin är en av flera pusselbitar.